BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo gồm:

– Ông: ĐINH VĂN TƯỞNG;     CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC;

– Ông: Lê Anh Tuấn;               CHỨC VỤ: P.TỔNG GIÁM ĐỐC;

– Ông: Đinh Công Kha;           CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC KINH DOANH;