BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo gồm:

– Ông: ĐINH VĂN TƯỞNG;     CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC;